Mongkond เรื่องผี เรื่องเล่าสยองขวัญ EP17 - ความรู้สึกตอนกลับบ้านเก่า ประสบการณ์ใกล้ตาย และประสบการณ์วิญญาณออกจากร่าง

เรื่องผี เรื่องเล่าสยองขวัญ – ความรู้สึกตอนกลับบ้านเก่า

เรื่องผี เรื่องเล่าสยองขวัญ เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตาย และประสบการณ์วิญญาณออกจากร่าง เรื่องเล่าจากผู้ป่วยอาการโคม่า ความรู้สึกตอนวิญญาณออกจากร่าง

Read More