เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม ผู้ปัดเป่าเคราะห์กรรม มหาเมตตา คาถาเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และเป็นร่างแบ่งอวตารของพระอมิตาภะพุทธเจ้าเพื่อโปรดสรรพสัตว์ที่ได้รับทุกขเวทนา โดยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา

Read More